• sanaw1

1000ml Maraska Zeýtun ýagy aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Zeýtun ýagy täze zeýtun miwelerinden ýylylyk we himiki bejergisiz tebigy basyş bilen saklanýar.Reňki sary-ýaşyl bolup, witaminler we polifform kislotasy ýaly dürli işjeň maddalara baý.Bu peýdaly element gün şöhlesiniň ýa-da ýokary temperaturanyň ýagdaýynda çalt dargap, ýaramazlaşar.Gara aýna çüýşe gaplamanyň ulanylmagy ýokumly maddalary gorap biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 1000ml
Haryt kody V4834
Ölçegi 75 * 75 * 305mm
Arassa agram 600g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Gadymy ýaşyl we düşnükli
Möhür görnüşi Ropp Cap
Material Gazlandyrylan hek aýna
Düzelt Logotip çap etmek
Ueelim belligi
Bukja gutusy
Täze galyp täze dizaýn
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

Veget Ösümlik ýagynyň ýokary antioksidant komponentleri bar.24 aýlap kölegede we kölegede saklanyp bilner. Mundan başga-da, zeýtun ýagy täze zeýtun miwelerinden ýyladyş we himiki bejergisiz tebigy basyşlary saklap, göni sowuk basylýar.Reňki sary-ýaşyl bolup, witaminler we polifform kislotasy ýaly dürli işjeň maddalara baý.Beýleki çig mal ýaglary we arassa tebigy miwe suwlary bilen deňeşdirip bolmaýar.Şeýle-de bolsa, ösümlik ýagy ýagtylyga has duýgur.Gün şöhlesi üznüksiz ýa-da düşnükli bolsa, ösümlik ýagy aňsat okislenýär.Şol sebäpli, saklanyş wagty has uzyn bolar ýaly, goýy goňur aýna çüýşe gaplamalary ýa-da ýagtylygy geçirmek aňsat bolmadyk gap gaplamalaryny saýlamak maslahat berilýär.Ösümlik ýagyndaky iýmitler aňsat ýok edilmeýär.

Ed Iýilýän ýag aýna çüýşesiniň ýokary temperaturasy aşhanada we beýleki şertlerde materialyň durnuklylygyny we howpsuzlygyny saklap biler we zyýanly maddalary goýbermez.

⚡ Zeýtun ýagy çüýşesi ösümlik ýagyny kölegeli ýerde saklamak maslahat berilýär, üns beriň:
1. Gün şöhlesiniň, esasanam gün şöhlesiniň öňüni almak
2. highokary temperaturanyň öňüni almak
3. Howanyň okislenmeginiň öňüni almak üçin ulanylandan soň gapagy ýapyň
4. Iň oňat saklaýyş temperaturasy: 5 ~ 15 ℃

PE Alýumin-plastmassa ýag gapagyny ýa-da alýumin gapaklaryny PE liner we PVC ýylylygy gysýan gapak bilen üpjün edýäris, şol bir wagtyň özünde bir nokatly hyzmatymyz, ýörite gaplama, karton, bellik we beýleki talaplary kanagatlandyryp biler.

Jikme-jiklikler

surat001

Çüýşäniň aşagy

surat003

Çüýşäniň agzy

surat005

Gabat gelýän gapaklar

surat007

Gabat gelýän gapaklar

Önümimiz

surat009

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: