• sanaw1

200ml Bordo çakyr aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem çakyr çüýşeleriniň dürli reňkleri bar we dürli reňkler şeraba dürli täsir edýär.Adatça, açyk çakyr çüýşeleri çakyryň dürli reňklerini görkezmek üçin ulanylýar we şeýlelik bilen sarp edijileriň ünsüni özüne çekýär.Greenaşyl çakyr çüýşesi, çakyry ultramelewşe şöhlelenmesinden netijeli gorap biler we goňur çakyr çüýşesi uzak wagtlap saklanyp bilinjek çakyr üçin has amatly şöhleleri süzüp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 200ml
Haryt kody V2015
Ölçegi 48 * 48 * 240mm
Arassa agram 260g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Antik Greenaşyl
Faceerüsti işlemek Ekrany çap etmek
Gyzgyn möhürleme
Dekal
Grafika
Aýaz
Mat
Tingiwopis
Möhür görnüşi Dyky
Material Gazlandyrylan hek aýna
Düzelt Logotip çap etmek / ýelim belligi / paket gutusy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

Most Iň köp ýaýran Bordo çüýşesi, aslynda olara "ýokary egin çüýşe" diýilýär, sebäbi Bordo çakyrlary bu çüýşäni ulanýar, şonuň üçin adamlar oňa "Bordo çüýşesi" diýýärler.Bu görnüşli çüýşäniň esasy aýratynlyklary sütün sütüni we beýik egin.Öňküsi, çakyryň garramagyna amatly bolan keselini keseligine has durnuklaşdyryp biler;beýik egin guýlanda şerabyň çökmeginiň öňüni alyp biler.Çüýşeden logistika.“Cabernet Sauvignon”, “Merlot” we “Sauvignon Blanc” ýaly çakyrlar, esasan, Bordoda çüýşelýär, has bedenli we garramak üçin amatly beýleki çakyrlar hem Bordo çüýşelerini ulanýarlar.

Wine Şeýle hem çakyr çüýşeleriniň dürli reňkleri bar we dürli reňkler şeraba dürli täsir edýär.Adatça, açyk çakyr çüýşeleri çakyryň dürli reňklerini görkezmek üçin ulanylýar we şeýlelik bilen sarp edijileriň ünsüni özüne çekýär.Greenaşyl çakyr çüýşesi, çakyry ultramelewşe şöhlelenmesinden netijeli gorap biler we goňur çakyr çüýşesi uzak wagtlap saklanyp bilinjek çakyr üçin has amatly şöhleleri süzüp biler.

200 Bu 200ml gyzyl çakyr çüýşesi kiçijik kuwwata eýedir we içmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen bir hatarda götermek aňsatdyr.

Jikme-jiklikler

200ml Bordo çakyr aýna çüýşesi (2)
200ml Bordo çakyr aýna çüýşesi (1)

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: