• sanaw1

500ml arak aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Arak däne ýa-da kartoşkadan ýasalýar, alkogoly 95 dereje çenli arassalamak üçin distillendirilýär, soňra distillendirilen suw bilen 40-60 dereje süýjedilýär we şeraby has aýdyň, reňksiz we ýeňil we rahatlandyryjy etmek üçin işjeňleşdirilen uglerod arkaly süzülýär. adamlar süýji, ajy ýa-da içgysgynç däl, diňe aragyň özboluşly aýratynlyklaryny emele getirýän alawly gyjyndyryjy duýýarlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 500ml
Haryt kody V5014
Ölçegi 84 * 84 * 210mm
Arassa agram 585g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Arassa we aýazly
Faceerüsti işlemek Ekrany çap etmek
Gyzgyn möhürleme
Dekal
Grafika
Aýaz
Mat
Tingiwopis
Möhür görnüşi Dyky
Material Kristal ak
Düzelt Logotip çap etmek / ýelim belligi / paket gutusy
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

⚡ Arak ruslaryň adaty alkogolly içgisidir.

Od Arak dänelerden ýa-da kartoşkadan ýasalýar, 95 gradusa çenli alkogol öndürmek üçin distillendirilýär, soňra distillendirilen suw bilen 40-60 dereje süýjedilýär we şeraby has aýdyň, reňksiz we ýeňil we rahatlandyryjy etmek üçin işjeňleşdirilen uglerod arkaly süzülýär, adamlary duýmak Bu süýji, ajy ýa-da içgysgynç däl, diňe aragyň özboluşly aýratynlyklaryny emele getirýän alawly gyjyndyryjy.

Arassa aýna çüýşeleriň artykmaçlyklary

● 1. Möhürlemek we päsgelçilik aýratynlyklary.

● 2. Şerap möhürlenmeli we saklanmaly, ýogsam şeraba girende kislorod aňsatlyk bilen ýaramazlaşar we stakanyň möhürleýiş öndürijiligi gaty gowy, bu şerabyň daşarky howa bilen täsirleşmeginiň we ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler we möhürlemek mümkin çüýşedäki şerabyň üýtgemeginiň öňüni alyň.Şerabyň hilini we mukdaryny kepillendiriň.

● 3. Gaýtadan ulanmak.

● 4. Gaýtadan ulanylyp bilner.

Your Tejribäňizi gowulandyrmak üçin galyňlaşdyrylan aýnany ulanýarys custom Logotipi we dürli şekilleri özleşdirmegi goldaýarys.

The Şol bir wagtyň özünde, bir nokatly hyzmat hödürleýäris, gaplamagy, dykylygy we belligi we ş.m. sazlap bilersiňiz.

Jikme-jiklikler

500ml (1)
500ml (2)

Logotip Çap etmegiň mysaly

500ml

Bukja

50ml arak çüýşesi
50ml arak çüýşesi (2)

Faceerüsti bejermek

Küpek çap etmek

Küpek çap etmek

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Boýag sepmek

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: