• sanaw1

50ml Mini arassa arak aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Arak ruslaryň adaty alkogolly içgisidir.
Arak däne ýa-da kartoşkadan ýasalýar, alkogoly 95 dereje çenli arassalamak üçin distillendirilýär, soňra distillendirilen suw bilen 40-60 dereje süýjedilýär we şeraby has aýdyň, reňksiz we ýeňil we rahatlandyryjy etmek üçin işjeňleşdirilen uglerod arkaly süzülýär. adamlar süýji, ajy ýa-da içgysgynç däl, diňe aragyň özboluşly aýratynlyklaryny emele getirýän alawly gyjyndyryjy duýýarlar.
Arak aýna çüýşesiniň dürli görnüşlerini hödürleýäris we özleşdirmegi goldaýarys.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametrler

Potensial 50ml
Haryt kody V1015
Ölçegi Boýy: 100-135mm
Diametri: 30-45mm
Arassa agram 65-90g
MOQ 40HQ
Mysal Mugt üpjünçilik
Reňk Arassala
Faceerüsti işlemek Ekrany çap etmek
Gyzgyn möhürleme
Dekal
Grafika
Aýaz
Mat
Tingiwopis
Möhür görnüşi Buraw gapagy
Material Kristal Ak
Düzelt Ölçegi 、 Logotip 、 Şekil
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

Arassa aýna çüýşeleriň artykmaçlyklary

⚡ 1. Möhürlemek we päsgelçilik aýratynlyklary.

⚡ 2. Şerap möhürlenmeli we saklanmalydyr, ýogsam şeraba girende kislorod aňsatlyk bilen ýaramazlaşar we stakanyň möhürleýiş öndürijiligi gaty gowy, bu çakyryň daşarky howa bilen täsirleşmeginiň we ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler we möhür basmagy mümkin çüýşedäki şerabyň üýtgemeginiň öňüni alyň.Şerabyň hilini we mukdaryny kepillendiriň.

⚡ 3. Gaýtadan ulanmak.

⚡ 4. Gaýtadan ulanylyp bilner.

⚡ 5. Aç-açanlygy üýtgetmek aňsat.

⚡ 6. Aýna çakyr çüýşesiniň reňki üýtgäp biler, görnüşi hem üýtgäp biler, dürli adamlaryň sarp ediş isleglerini kanagatlandyrýan aç-açanlyk hem üýtgäp biler.Käbir adamlar syn etmek arkaly şerap hakda käbir maglumatlary bilmek isleýärler.Bu wagt gowy aç-açan aýna çakyr çüýşeleri ilkinji seçimidir.Käbir adamlar içindäki suwuklygy görmegi halamaýarlar.Köp saýlawy üpjün edýän aç-açan aýna materiallaryny saýlap bilerler.

Jikme-jiklikler

50ml arak çüýşesi (1)
50ml arak çüýşesi (2)
50ml arak çüýşesi (3)

Bukja

50ml arak çüýşesi
50ml arak çüýşesi (2)

Faceerüsti bejermek

Küpek çap etmek

Küpek çap etmek

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Boýag sepmek

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki: