• sanaw1

Boş 500ml arassa içgi aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Aýna içgi çüýşeleriniň önümçilik prosesi esasan çig maly gaýtadan işlemek, partiýa taýýarlamak, eremek, emele getirmek we ýylylygy bejermek ädimlerini öz içine alýar.Çig malyň öňünden işlenmegi köp mukdarda çig maly (kwars gumy, gazlandyrylan kül, hek daşy, feldspar we ş.m.), çygly çig mallary guratmak we aýnanyň hilini üpjün etmek üçin demir saklaýan çig maldan demir çykarmakdyr.


Haryt maglumatlary

Parametrler

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Glass Aýna içgi çüýşeleriniň önümçilik prosesi esasan çig maly gaýtadan işlemek, partiýa taýýarlamak, eremek, emele getirmek we ýylylygy bejermek ädimlerini öz içine alýar.Çig malyň öňünden işlenmegi köp mukdarda çig maly (kwars gumy, gazlandyrylan kül, hek daşy, feldspar we ş.m.), çygly çig mallary guratmak we aýnanyň hilini üpjün etmek üçin demir saklaýan çig maldan demir çykarmakdyr.Topar taýýarlamak we eremek, aýna partiýasynyň galyp talaplaryna laýyk gelýän birmeňzeş, köpürjiksiz suwuk aýna emele getirmek üçin howuz peçinde ýa-da howuz peçinde ýokary temperaturada 1550-1600 dereje gyzdyrylmagyny aňladýar.Döretmek, tekiz tabaklar, dürli gap-gaçlar we beýleki ýylylyk bejergisi ýaly zerur şekilli aýna önümlerini öndürmek üçin suwuk aýnany galypda goýmakdyr.Atylylyk bejergisi stresiň ýok edilmegi ýa-da döredilmegi, stakanyň içindäki fazanyň bölünmegi ýa-da kristallaşmagy, aýna, söndürmek we beýleki amallar arkaly stakanyň gurluş ýagdaýyny üýtgetmekdir.

⚡ Tegelek boş içgi aýna çüýşeleri şire, içgi, süýt, suw, alkogolly içgiler, kofe we ​​ş.m. üçin amatlydyr, gapak, bellik we gaplamak ýaly bir bitewi hyzmaty hödürleýäris, beýleki şekilleri, mümkinçilikleri we dürli logotipleri sazlamaga goldaw berýäris soraglar Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Aýratynlyklary

Production Önümçilik ussahanamyzda aýna içgi çüýşeleriniň önümçilik prosesi esasan çig maly gaýtadan işlemek, partiýa taýýarlamak, eremek, emele getirmek we ýylylygy bejermek ädimlerini öz içine alýar.Çig malyň öňünden işlenmegi köp mukdarda çig maly (kwars gumy, gazlandyrylan kül, hek daşy, feldspar we ş.m.), çygly çig mallary guratmak we aýnanyň hilini üpjün etmek üçin demir saklaýan çig maldan demir çykarmakdyr.

Atch Topar taýýarlamak we eremek, aýna partiýasynyň galyp talaplaryna laýyk gelýän birmeňzeş, köpürjiksiz suwuk aýna emele getirmek üçin howuz peçinde ýa-da howuz peçinde ýokary temperaturada 1550-1600 dereje gyzdyrylmagyny aňladýar.Formasiýa, zerur şekilli aýna önümlerini öndürmek üçin suwuk aýnany galypda goýmakdyr.
Aýna çüýşeleri suw, içgi, süýt, suw, alkogolly içgiler, kofe we ​​ş.m. ulanyp bolýar.

Carbon Geliň, gazlandyrylan içgileri mysal alalyň: aýna materiallary güýçli barýer häsiýetlerine eýedir, bu diňe daşarky kislorodyň we beýleki gazlaryň içgilere täsiriniň öňüni alyp bilmez, gazlandyrylan içgilerdäki gazlaryň üýtgäp durmagyny azaldyp biler. tagam we gurluş.Mundan başga-da, aýna materiallaryň häsiýetleri birneme durnukly we köplenç gazlandyrylan içgiler we beýleki suwuklyklar saklanylanda reaksiýa bermeýär, bu diňe bir içgileriň tagamyna täsir etmän, eýsem aýna çüýşeleri hem gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner. içgi öndürijileriniň gaplama bahasyny azaltmaga amatly.

Metal Metal gapaklary, etiketkany we gaplamany goşmak bilen bir bitewi hyzmaty hödürleýäris, beýleki şekilleri, kuwwatlyklary we dürli logotipleri sazlamak üçin goldaw berýäris, islendik sorag Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Jikme-jiklikler

surat001
surat003
surat005

Amal akymy

surat007

Boýag sepmek

surat009

Galyp

Biz bilen habarlaşyň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Potensial 500ml
  Haryt kody V5325
  Ölçegi 80 * 80 * 184mm
  Arassa agram 300g
  MOQ 40HQ
  Mysal Mugt üpjünçilik
  Reňk düşnükli
  Faceerüsti işlemek Ekrany çap etmek
  Gyzgyn möhürleme
  Dekal
  Grafika
  Aýaz
  Mat
  Tingiwopis
  Möhür görnüşi Buraw gapagy
  Material Kristal ak
  Düzelt logo çap etmek / ýelim belligi / paket gutusy / Täze galyp täze dizaýn